VuhDoEventHandler.lua 49.1 KB
Newer Older
humfras's avatar
humfras committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
local _;
VUHDO_INTERNAL_TOGGLES = { };
local VUHDO_INTERNAL_TOGGLES = VUHDO_INTERNAL_TOGGLES;
local VUHDO_DEBUFF_ANIMATION = 0;

--local VUHDO_EVENT_COUNT = 0;
--local VUHDO_LAST_TIME_NO_EVENT = GetTime();
local VUHDO_INSTANCE = nil;

-- BURST CACHE ---------------------------------------------------

local VUHDO_RAID;
local VUHDO_PANEL_SETUP;
VUHDO_RELOAD_UI_IS_LNF = false;

local VUHDO_parseAddonMessage;
local VUHDO_spellcastFailed;
local VUHDO_spellcastSucceeded;
local VUHDO_spellcastSent;
local VUHDO_parseCombatLogEvent;
local VUHDO_updateAllOutRaidTargetButtons;
local VUHDO_updateAllRaidTargetIndices;
local VUHDO_updateDirectionFrame;

local VUHDO_updateHealth;
local VUHDO_updateManaBars;
local VUHDO_updateTargetBars;
local VUHDO_updateAllRaidBars;
local VUHDO_updateHealthBarsFor;
local VUHDO_updateAllHoTs;
local VUHDO_updateAllCyclicBouquets;
local VUHDO_updateAllDebuffIcons;
local VUHDO_updateAllClusters;
local VUHDO_aoeUpdateAll;
local VUHDO_updateBouquetsForEvent = VUHDO_updateBouquetsForEvent;
local VUHDO_getUnitZoneName;
local VUHDO_updateClusterHighlights;
local VUHDO_updateCustomDebuffTooltip;
local VUHDO_getCurrentMouseOver;
local VUHDO_UIFrameFlash_OnUpdate = function() end;

local GetTime = GetTime;
local CheckInteractDistance = CheckInteractDistance;
local UnitInRange = UnitInRange;
local IsSpellInRange = IsSpellInRange;
local UnitDetailedThreatSituation = UnitDetailedThreatSituation;
local UnitIsCharmed = UnitIsCharmed;
local UnitCanAttack = UnitCanAttack;
local UnitName = UnitName;
local UnitIsEnemy = UnitIsEnemy;
local UnitIsTrivial = UnitIsTrivial;
local GetSpellCooldown = GetSpellCooldown;
local HasFullControl = HasFullControl;
local pairs = pairs;
local UnitThreatSituation = UnitThreatSituation;
local InCombatLockdown = InCombatLockdown;
local type = type;

local sRangeSpell, sIsRangeKnown, sIsHealerMode;
local sIsDirectionArrow = false;
local VuhDoGcdStatusBar;
local sHotToggleUpdateSecs = 1;
local sAggroRefreshSecs = 1;
local sRangeRefreshSecs = 1.1;
local sClusterRefreshSecs = 1.2;
local sAoeRefreshSecs = 1.3;
local sBuffsRefreshSecs;
local VuhDoDirectionFrame;

local function VUHDO_eventHandlerInitLocalOverrides()
	VUHDO_RAID = _G["VUHDO_RAID"];
	VUHDO_PANEL_SETUP = _G["VUHDO_PANEL_SETUP"];

	VUHDO_updateHealth = _G["VUHDO_updateHealth"];
	VUHDO_updateManaBars = _G["VUHDO_updateManaBars"];
	VUHDO_updateTargetBars = _G["VUHDO_updateTargetBars"];
	VUHDO_updateAllRaidBars = _G["VUHDO_updateAllRaidBars"];
	VUHDO_updateAllOutRaidTargetButtons = _G["VUHDO_updateAllOutRaidTargetButtons"];
	VUHDO_parseAddonMessage = _G["VUHDO_parseAddonMessage"];
	VUHDO_spellcastFailed = _G["VUHDO_spellcastFailed"];
	VUHDO_spellcastSucceeded = _G["VUHDO_spellcastSucceeded"];
	VUHDO_spellcastSent = _G["VUHDO_spellcastSent"];
	VUHDO_parseCombatLogEvent = _G["VUHDO_parseCombatLogEvent"];
	VUHDO_updateHealthBarsFor = _G["VUHDO_updateHealthBarsFor"];
	VUHDO_updateAllHoTs = _G["VUHDO_updateAllHoTs"];
	VUHDO_updateAllCyclicBouquets = _G["VUHDO_updateAllCyclicBouquets"];
	VUHDO_updateAllDebuffIcons = _G["VUHDO_updateAllDebuffIcons"];
	VUHDO_updateAllRaidTargetIndices = _G["VUHDO_updateAllRaidTargetIndices"];
	VUHDO_updateAllClusters = _G["VUHDO_updateAllClusters"];
	VUHDO_aoeUpdateAll = _G["VUHDO_aoeUpdateAll"];
	--VUHDO_updateBouquetsForEvent = _G["VUHDO_updateBouquetsForEvent"];
	VuhDoGcdStatusBar = _G["VuhDoGcdStatusBar"];
	VuhDoDirectionFrame = _G["VuhDoDirectionFrame"];
	VUHDO_updateDirectionFrame = _G["VUHDO_updateDirectionFrame"];
	VUHDO_getUnitZoneName = _G["VUHDO_getUnitZoneName"];
	VUHDO_updateClusterHighlights = _G["VUHDO_updateClusterHighlights"];
	VUHDO_updateCustomDebuffTooltip = _G["VUHDO_updateCustomDebuffTooltip"];
	VUHDO_getCurrentMouseOver = _G["VUHDO_getCurrentMouseOver"];
	VUHDO_UIFrameFlash_OnUpdate = _G["VUHDO_UIFrameFlash_OnUpdate"];

	sRangeSpell = VUHDO_CONFIG["RANGE_SPELL"] or "*foo*";
	sIsHealerMode = not VUHDO_CONFIG["THREAT"]["IS_TANK_MODE"];
	sIsRangeKnown = not VUHDO_CONFIG["RANGE_PESSIMISTIC"] and GetSpellInfo(sRangeSpell) ~= nil;
	sIsDirectionArrow = VUHDO_isShowDirectionArrow();

	sHotToggleUpdateSecs = VUHDO_CONFIG["UPDATE_HOTS_MS"] * 0.00033;
	sAggroRefreshSecs = VUHDO_CONFIG["THREAT"]["AGGRO_REFRESH_MS"] * 0.001;
	sRangeRefreshSecs = VUHDO_CONFIG["RANGE_CHECK_DELAY"] * 0.001;
	sClusterRefreshSecs = VUHDO_CONFIG["CLUSTER"]["REFRESH"] * 0.001;
	sAoeRefreshSecs = VUHDO_CONFIG["AOE_ADVISOR"]["refresh"] * 0.001;
	sBuffsRefreshSecs = VUHDO_BUFF_SETTINGS["CONFIG"]["REFRESH_SECS"]
end

----------------------------------------------------

local VUHDO_VARIABLES_LOADED = false;
local VUHDO_IS_RELOAD_BUFFS = false;
local VUHDO_LOST_CONTROL = false;
local VUHDO_RELOAD_AFTER_BATTLE = false;
local VUHDO_GCD_UPDATE = false;

local VUHDO_RELOAD_PANEL_NUM = nil;


VUHDO_TIMERS = {
	["RELOAD_UI"] = 0,
	["RELOAD_PANEL"] = 0,
	["CUSTOMIZE"] = 0,
	["CHECK_PROFILES"] = 6.2,
	["RELOAD_ZONES"] = 3.45,
	["UPDATE_CLUSTERS"] = 0,
	["REFRESH_INSPECT"] = 2.1,
	["REFRESH_TOOLTIP"] = 2.3,
	["UPDATE_AGGRO"] = 0,
	["UPDATE_RANGE"] = 1,
	["UPDATE_HOTS"] = 0.25,
	["REFRESH_TARGETS"] = 0.51,
	["RELOAD_RAID"] = 0,
	["RELOAD_ROSTER"] = 0,
	["REFRESH_DRAG"] = 0.05,
	["MIRROR_TO_MACRO"] = 8,
	["REFRESH_CUDE_TOOLTIP"] = 1,
	["UPDATE_AOE"] = 3,
	["BUFF_WATCH"] = 1,
};
local VUHDO_TIMERS = VUHDO_TIMERS;


local tUnit, tInfo;


VUHDO_CONFIG = nil;
VUHDO_PANEL_SETUP = nil;
VUHDO_SPELL_ASSIGNMENTS = nil;
VUHDO_SPELLS_KEYBOARD = nil;
VUHDO_SPELL_CONFIG = nil;

VUHDO_IS_RELOADING = false;
VUHDO_FONTS = { };
VUHDO_STATUS_BARS = { };
VUHDO_SOUNDS = { };
VUHDO_BORDERS = { };


VUHDO_MAINTANK_NAMES = { };
local VUHDO_FIRST_RELOAD_UI = false;


--
function VUHDO_isVariablesLoaded()
	return VUHDO_VARIABLES_LOADED;
end


--
function VUHDO_initBuffs()
	VUHDO_initBuffsFromSpellBook();
	VUHDO_reloadBuffPanel();
	VUHDO_resetHotBuffCache();
end--
function VUHDO_initTooltipTimer()
	VUHDO_TIMERS["REFRESH_TOOLTIP"] = 2.3;
end--
-- 3 = Tanking, all others less 100%
-- 2 = Tanking, others > 100%
-- 1 = Not Tanking, more than 100%
-- 0 = Not Tanking, less than 100%
local tInfo, tIsAggroed;
local tEmpty = {};
local function VUHDO_updateThreat(aUnit)
	tInfo = (VUHDO_RAID or tEmpty)[aUnit];
	if tInfo then
		tInfo["threat"] = UnitThreatSituation(aUnit) or 0;

		if VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[17] then -- VUHDO_UPDATE_THREAT_LEVEL
			VUHDO_updateBouquetsForEvent(aUnit, 17); -- VUHDO_UPDATE_THREAT_LEVEL
		end

		tIsAggroed = VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[7] and tInfo["threat"] >= 2; -- VUHDO_UPDATE_AGGRO

		if tIsAggroed ~= tInfo["aggro"] then
			tInfo["aggro"] = tIsAggroed;
			VUHDO_updateHealthBarsFor(aUnit, 7); -- VUHDO_UPDATE_AGGRO
		end
	end
end--
function VUHDO_initAllBurstCaches()
	VUHDO_tooltipInitLocalOverrides();
	VUHDO_modelToolsInitLocalOverrides();
	VUHDO_toolboxInitLocalOverrides();
	VUHDO_guiToolboxInitLocalOverrides();
	VUHDO_vuhdoInitLocalOverrides();
	VUHDO_spellEventHandlerInitLocalOverrides();
	VUHDO_macroFactoryInitLocalOverrides();
	VUHDO_keySetupInitLocalOverrides();
	VUHDO_combatLogInitLocalOverrides();
	VUHDO_eventHandlerInitLocalOverrides();
	VUHDO_customHealthInitLocalOverrides();
	VUHDO_customManaInitLocalOverrides();
	VUHDO_customTargetInitLocalOverrides();
	VUHDO_customClustersInitLocalOverrides();
	VUHDO_panelInitLocalOverrides();
	VUHDO_panelRedrawInitLocalOverrides();
	VUHDO_panelRefreshInitLocalOverrides();
	VUHDO_roleCheckerInitLocalOverrides();
	VUHDO_sizeCalculatorInitLocalOverrides();
	VUHDO_customHotsInitLocalOverrides();
	VUHDO_customDebuffIconsInitLocalOverrides();
	VUHDO_debuffsInitLocalOverrides();
	VUHDO_healCommAdapterInitLocalOverrides();
	VUHDO_buffWatchInitLocalOverrides();
	VUHDO_clusterBuilderInitLocalOverrides();
	VUHDO_aoeAdvisorInitLocalOverrides();
	VUHDO_bouquetValidatorsInitLocalOverrides();
	VUHDO_bouquetsInitLocalOverrides();
	VUHDO_textProvidersInitLocalOverrides();
	VUHDO_textProviderHandlersInitLocalOverrides();
	VUHDO_actionEventHandlerInitLocalOverrides();
	VUHDO_directionsInitLocalOverrides();
	VUHDO_dcShieldInitLocalOverrides();
	VUHDO_shieldAbsorbInitLocalOverrides();
254
	VUHDO_spellTraceInitLocalOverrides();
humfras's avatar
humfras committed
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
	VUHDO_playerTargetEventHandlerInitLocalOverrides();
end--
local function VUHDO_initOptions()
	if VuhDoNewOptionsTabbedFrame then
		VUHDO_initHotComboModels();
		VUHDO_initHotBarComboModels();
		VUHDO_initDebuffIgnoreComboModel();
		VUHDO_initBouquetComboModel();
		VUHDO_initBouquetSlotsComboModel();
		VUHDO_bouquetsUpdateDefaultColors();
	end
end--
275 276 277 278
local function VUHDO_loadCurrentProfile()
	if not VUHDO_CONFIG then 
		return;
	end
humfras's avatar
humfras committed
279

280
	local tName = VUHDO_CONFIG["CURRENT_PROFILE"];
humfras's avatar
humfras committed
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291

	if (tName or "") ~= "" then
		local _, tProfile = VUHDO_getProfileNamedCompressed(tName);

		if tProfile then
			if tProfile["LOCKED"] then -- Nicht laden, Einstellungen wurden ja auch nicht automat. gespeichert
				VUHDO_Msg("Profile " .. tProfile["NAME"] .. " is currently locked and has NOT been loaded.");
				return;
			end

			VUHDO_loadProfileNoInit(tName);
292 293
		else
			VUHDO_Msg("Error: Currently selected profile \"" .. tName .. "\" doesn't exist.", 1, 0.4, 0.4);
humfras's avatar
humfras committed
294 295 296 297 298 299
		end
	end
end300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342
--
local function VUHDO_loadDefaultProfile()
	if not VUHDO_CONFIG then 
		return;
	elseif ((VUHDO_CONFIG["CURRENT_PROFILE"] or "") == "") and
		((VUHDO_DEFAULT_PROFILE or "") ~= "") then
		local _, tProfile = VUHDO_getProfileNamedCompressed(VUHDO_DEFAULT_PROFILE);

		if tProfile then
			if tProfile["LOCKED"] then -- Nicht laden, Einstellungen wurden ja auch nicht automat. gespeichert
				VUHDO_Msg("Profile " .. tProfile["NAME"] .. " is currently locked and has NOT been loaded.");
				return;
			end

			VUHDO_loadProfile(VUHDO_DEFAULT_PROFILE);
		else
			VUHDO_Msg("Error: Default profile \"" .. VUHDO_DEFAULT_PROFILE .. "\" doesn't exist.", 1, 0.4, 0.4);
		end
	else
		return;
	end
end--
local function VUHDO_loadDefaultLayout()
	if not VUHDO_SPEC_LAYOUTS then 
		return;
	elseif ((VUHDO_SPEC_LAYOUTS["selected"] or "") == "") and
		((VUHDO_DEFAULT_LAYOUT or "") ~= "") then
		if VUHDO_SPELL_LAYOUTS and VUHDO_SPELL_LAYOUTS[VUHDO_DEFAULT_LAYOUT] ~= nil then
			VUHDO_activateLayout(VUHDO_DEFAULT_LAYOUT);
		else
			VUHDO_Msg(VUHDO_I18N_SPELL_LAYOUT_NOT_EXIST_1 .. VUHDO_DEFAULT_LAYOUT .. VUHDO_I18N_SPELL_LAYOUT_NOT_EXIST_2, 1, 0.4, 0.4);
		end
	else
		return;
	end
endhumfras's avatar
humfras committed
343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354
--
local tLevel = 0;
local function VUHDO_init()
	if tLevel == 0 or VUHDO_VARIABLES_LOADED then
		tLevel = 1;
		return;
	end

	VUHDO_COMBAT_LOG_TRACE = {};

	if not VUHDO_RAID then VUHDO_RAID = { }; end

355 356 357
	local tHasPerCharacterConfig = _G["VUHDO_CONFIG"] and true or false;

	VUHDO_loadCurrentProfile(); -- 1. Diese Reihenfolge scheint wichtig zu sein, erzeugt
humfras's avatar
humfras committed
358 359 360 361 362 363 364
	VUHDO_loadVariables(); -- 2. umgekehrt undefiniertes Verhalten (VUHDO_CONFIG ist nil etc.)
	VUHDO_initAllBurstCaches();
	VUHDO_initDefaultProfiles();
	VUHDO_VARIABLES_LOADED = true;

	VUHDO_initPanelModels();
	VUHDO_initFromSpellbook();
365

humfras's avatar
humfras committed
366
	VUHDO_initBuffs();
367 368 369 370 371

	if not InCombatLockdown() then
		VUHDO_setIsOutOfCombat(true);
	end

humfras's avatar
humfras committed
372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394
	VUHDO_initDebuffs(); -- Too soon obviously => ReloadUI
	VUHDO_clearUndefinedModelEntries();
	VUHDO_registerAllBouquets(true);
	VUHDO_reloadUI(false);
	VUHDO_getAutoProfile();
	VUHDO_initCliqueSupport();

	if VuhDoNewOptionsTabbedFrame then
		VuhDoNewOptionsTabbedFrame:ClearAllPoints();
		VuhDoNewOptionsTabbedFrame:SetPoint("CENTER",  "UIParent", "CENTER",  0,  0);
	end

	VUHDO_initSharedMedia();
	VUHDO_initFuBar();
	VUHDO_initButtonFacade(VUHDO_INSTANCE);
	--VUHDO_checkForTroublesomeAddons();
	VUHDO_initHideBlizzFrames();
	if not InCombatLockdown() then
		VUHDO_initKeyboardMacros();
	end

	VUHDO_timeReloadUI(3);
	VUHDO_aoeUpdateTalents();
395 396 397 398 399

	if not tHasPerCharacterConfig then
		VUHDO_loadDefaultProfile();
		VUHDO_loadDefaultLayout();
	end
humfras's avatar
humfras committed
400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411
end--
local tEmptyRaid = { };
local tInfo;
function VUHDO_OnEvent(_, anEvent, anArg1, anArg2, anArg3, anArg4, anArg5, anArg6, anArg7, anArg8, anArg9, anArg10, anArg11, anArg12, anArg13, anArg14, anArg15, anArg16, anArg17)

	--VUHDO_Msg(anEvent);
	if "COMBAT_LOG_EVENT_UNFILTERED" == anEvent then
		if VUHDO_VARIABLES_LOADED then
Ivaria's avatar
Ivaria committed
412 413 414
			-- As of 8.x COMBAT_LOG_EVENT_UNFILTERED is now just an event with no arguments
			anArg1, anArg2, anArg3, anArg4, anArg5, anArg6, anArg7, anArg8, anArg9, anArg10, anArg11, anArg12, anArg13, anArg14, anArg15, anArg16, anArg17 = CombatLogGetCurrentEventInfo();

415 416 417 418
			-- SWING_DAMAGE - the amount of damage is the 12th arg
			-- ENVIRONMENTAL_DAMAGE - the amount of damage is the 13th arg
			-- for all other events with the _DAMAGE suffix the amount of damage is the 15th arg
			VUHDO_parseCombatLogEvent(anArg2, anArg8, anArg12, anArg13, anArg15);
419

humfras's avatar
humfras committed
420
			if VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[36] then -- VUHDO_UPDATE_SHIELD
421 422
				-- for SPELL events with _AURA suffixes the amount healed is the 16th arg
				-- for SPELL_HEAL/SPELL_PERIODIC_HEAL the amount absorbed is the 17th arg
humfras's avatar
humfras committed
423 424
				VUHDO_parseCombatLogShieldAbsorb(anArg2, anArg4, anArg8, anArg13, anArg16, anArg12, anArg17);
			end
425 426 427 428 429 430 431

			if VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[37] then -- VUHDO_UPDATE_SPELL_TRACE
				VUHDO_parseCombatLogSpellTrace(
					anArg2,  -- message/event
					anArg4,  -- source GUID
					anArg8,  -- dest GUID
					anArg13, -- spell name
432 433
					anArg12, -- spell ID
					anArg16  -- amount
434 435
				);
			end
humfras's avatar
humfras committed
436 437 438 439 440 441 442 443 444
		end

	elseif "UNIT_AURA" == anEvent then
		tInfo = (VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1];
		if tInfo then
			tInfo["debuff"], tInfo["debuffName"] = VUHDO_determineDebuff(anArg1);
			VUHDO_updateBouquetsForEvent(anArg1, 4); -- VUHDO_UPDATE_DEBUFF
		end

445
--	elseif "UNIT_HEALTH" == anEvent then
446
		-- as of patch 7.1 we are seeing empty units on health related events
447 448 449
--		if anArg1 and (VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] then 
--			VUHDO_updateHealth(anArg1, 2); -- VUHDO_UPDATE_HEALTH
--		end
humfras's avatar
humfras committed
450

451 452 453
	-- TODO: is it ok to listen to both UNIT_HEALTH and UNIT_HEALTH_FREQUENT?
	-- TODO: add options based on desired responsiveness and performance
	elseif "UNIT_HEALTH_FREQUENT" == anEvent then
454 455
		-- as of patch 7.1 we are seeing empty units on health related events
		if anArg1 and ((VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] or VUHDO_isBossUnit(anArg1)) then
456 457 458
 			VUHDO_updateHealth(anArg1, 2);
 		end

humfras's avatar
humfras committed
459 460 461 462 463 464
	elseif "UNIT_HEAL_PREDICTION" == anEvent then
		if (VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] then -- auch target, focus
			VUHDO_updateHealth(anArg1, 9); -- VUHDO_UPDATE_INC
			VUHDO_updateBouquetsForEvent(anArg1, 9); -- VUHDO_UPDATE_ALT_POWER
		end

Ivaria's avatar
Ivaria committed
465
	elseif "UNIT_POWER_UPDATE" == anEvent or "UNIT_POWER_FREQUENT" == anEvent then
humfras's avatar
humfras committed
466 467 468 469 470
		if (VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] then
			if "CHI" == anArg2 then
				if "player" == anArg1 then VUHDO_updateBouquetsForEvent("player", 35); end -- VUHDO_UPDATE_CHI
			elseif "HOLY_POWER" == anArg2 then
				if "player" == anArg1 then VUHDO_updateBouquetsForEvent("player", 31); end -- VUHDO_UPDATE_OWN_HOLY_POWER
471
			elseif "COMBO_POINTS" == anArg2 then
472
				if "player" == anArg1 then VUHDO_updateBouquetsForEvent("player", 40); end -- VUHDO_UPDATE_COMBO_POINTS
473
			elseif "SOUL_SHARDS" == anArg2 then
474 475 476 477 478
				if "player" == anArg1 then VUHDO_updateBouquetsForEvent("player", 41); end -- VUHDO_UPDATE_SOUL_SHARDS
			elseif "RUNES" == anArg2 then
				if "player" == anArg1 then VUHDO_updateBouquetsForEvent("player", 42); end -- VUHDO_UPDATE_RUNES
			elseif "ARCANE_CHARGES" == anArg2 then
				if "player" == anArg1 then VUHDO_updateBouquetsForEvent("player", 43); end -- VUHDO_UPDATE_ARCANE_CHARGES
humfras's avatar
humfras committed
479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
			elseif "ALTERNATE" == anArg2 then
				VUHDO_updateBouquetsForEvent(anArg1, 30); -- VUHDO_UPDATE_ALT_POWER
			else
				VUHDO_updateManaBars(anArg1, 1);
			end
		end

	elseif "UNIT_ABSORB_AMOUNT_CHANGED" == anEvent then
		if (VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] then -- auch target, focus
			VUHDO_updateBouquetsForEvent(anArg1, 36); -- VUHDO_UPDATE_SHIELD
			VUHDO_updateShieldBar(anArg1);
		end

	elseif "UNIT_SPELLCAST_SUCCEEDED" == anEvent then
Ivaria's avatar
Ivaria committed
493
		if (VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] then VUHDO_spellcastSucceeded(anArg1, anArg3); end
humfras's avatar
humfras committed
494 495

	elseif "UNIT_SPELLCAST_SENT" == anEvent then
Ivaria's avatar
Ivaria committed
496
		if VUHDO_VARIABLES_LOADED then VUHDO_spellcastSent(anArg1, anArg2, anArg4); end
humfras's avatar
humfras committed
497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507

	elseif "UNIT_THREAT_SITUATION_UPDATE" == anEvent then
		if VUHDO_VARIABLES_LOADED then VUHDO_updateThreat(anArg1); end

	elseif "PLAYER_REGEN_ENABLED" == anEvent then
		if VUHDO_VARIABLES_LOADED then
			for tUnit, _ in pairs(VUHDO_RAID) do
				VUHDO_updateThreat(tUnit);
			end
		end

508 509 510 511 512
		VUHDO_setIsOutOfCombat(true);

	elseif "PLAYER_REGEN_DISABLED" == anEvent then
		VUHDO_setIsOutOfCombat(false);

humfras's avatar
humfras committed
513
	elseif "UNIT_MAXHEALTH" == anEvent then
514 515 516 517
		-- as of patch 7.1 we are seeing empty units on health related events
		if anArg1 and (VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] then 
			VUHDO_updateHealth(anArg1, VUHDO_UPDATE_HEALTH_MAX);
		end
humfras's avatar
humfras committed
518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550

	elseif "UNIT_TARGET" == anEvent then
		if VUHDO_VARIABLES_LOADED and "player" ~= anArg1 then
			VUHDO_updateTargetBars(anArg1);
			VUHDO_updateBouquetsForEvent(anArg1, 22); -- VUHDO_UPDATE_UNIT_TARGET
			VUHDO_updatePanelVisibility();
		end

	elseif "UNIT_DISPLAYPOWER" == anEvent then
		if (VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] then
			VUHDO_updateManaBars(anArg1, 3);
		end

	elseif "UNIT_MAXPOWER" == anEvent then
		if (VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] then
			if "ALTERNATE" == anArg2 then VUHDO_updateBouquetsForEvent(anArg1, 30); -- VUHDO_UPDATE_ALT_POWER
			else VUHDO_updateManaBars(anArg1, 2); end
		end

	elseif "UNIT_PET" == anEvent then
		if VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_PETS] or not InCombatLockdown() then
			VUHDO_REMOVE_HOTS = false;
			if "player" == anArg1 then VUHDO_quickRaidReload();
			else VUHDO_normalRaidReload(); end
		end

	elseif "UNIT_ENTERED_VEHICLE" == anEvent or "UNIT_EXITED_VEHICLE" == anEvent or "UNIT_EXITING_VEHICLE" == anEvent then
		VUHDO_REMOVE_HOTS = false;
		VUHDO_normalRaidReload();

	elseif "RAID_TARGET_UPDATE" == anEvent then
		VUHDO_TIMERS["CUSTOMIZE"] = 0.1;

551 552
 	-- INSTANCE_ENCOUNTER_ENGAGE_UNIT fires when a boss unit is added to the UI
 	-- this is essentially the equivalent of GROUP_ROSTER_UPDATE for bosses/NPCs
Ivaria's avatar
Ivaria committed
553
 	elseif "GROUP_ROSTER_UPDATE" == anEvent or "INSTANCE_ENCOUNTER_ENGAGE_UNIT" == anEvent or "UPDATE_ACTIVE_BATTLEFIELD" == anEvent then	
humfras's avatar
humfras committed
554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592
		--VUHDO_CURR_LAYOUT = VUHDO_SPEC_LAYOUTS["selected"];
		--VUHDO_CURRENT_PROFILE = VUHDO_CONFIG["CURRENT_PROFILE"];

		if VUHDO_FIRST_RELOAD_UI then
			VUHDO_normalRaidReload(true);
			if VUHDO_TIMERS["RELOAD_ROSTER"] < 0.4 then VUHDO_TIMERS["RELOAD_ROSTER"] = 0.6; end
		end

	elseif "PLAYER_FOCUS_CHANGED" == anEvent then
		VUHDO_removeAllDebuffIcons("focus");
		VUHDO_quickRaidReload();
		VUHDO_clParserSetCurrentFocus();
		VUHDO_updateBouquetsForEvent(anArg1, 23); -- VUHDO_UPDATE_PLAYER_FOCUS
		if VUHDO_RAID["focus"] ~= nil then
			VUHDO_determineIncHeal("focus");
			VUHDO_updateHealth("focus", 9); -- VUHDO_UPDATE_INC
		end

	elseif "PARTY_MEMBER_ENABLE" == anEvent or "PARTY_MEMBER_DISABLE" == anEvent then
		VUHDO_TIMERS["CUSTOMIZE"] = 0.2;

	elseif "PLAYER_FLAGS_CHANGED" == anEvent then
		if (VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] then
			VUHDO_updateHealth(anArg1, VUHDO_UPDATE_AFK);
			VUHDO_updateBouquetsForEvent(anArg1, VUHDO_UPDATE_AFK);
		end

	elseif "PLAYER_ENTERING_WORLD" == anEvent then
		VUHDO_init();
		VUHDO_initAddonMessages();

	elseif"UNIT_POWER_BAR_SHOW" == anEvent
	    or "UNIT_POWER_BAR_HIDE" == anEvent then
		if (VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] then
			VUHDO_RAID[anArg1]["isAltPower"] = VUHDO_isAltPowerActive(anArg1);
			VUHDO_updateBouquetsForEvent(anArg1, 30); -- VUHDO_UPDATE_ALT_POWER
		end

	elseif "LEARNED_SPELL_IN_TAB" == anEvent then
Ivaria's avatar
Ivaria committed
593
		-- FIXME: this event does not fire when spell is learned via talent change
humfras's avatar
humfras committed
594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
		if VUHDO_VARIABLES_LOADED then
			VUHDO_initFromSpellbook();
			VUHDO_registerAllBouquets(false);
			VUHDO_initBuffs();
			VUHDO_initDebuffs();
		end

	elseif "VARIABLES_LOADED" == anEvent then
		VUHDO_init();

	elseif "UPDATE_BINDINGS" == anEvent then
		if not InCombatLockdown() and VUHDO_VARIABLES_LOADED then VUHDO_initKeyboardMacros(); end

	elseif "PLAYER_TARGET_CHANGED" == anEvent then
		if VUHDO_VARIABLES_LOADED then
			VUHDO_updatePlayerTarget();
			VUHDO_updateTargetBars("player");
			VUHDO_updateBouquetsForEvent("player", 22); -- VUHDO_UPDATE_UNIT_TARGET
			VUHDO_updateTargetBars("target");
			VUHDO_updateBouquetsForEvent("target", 22); -- VUHDO_UPDATE_UNIT_TARGET
			VUHDO_updatePanelVisibility();
		end

	elseif "CHAT_MSG_ADDON" == anEvent then
		if VUHDO_VARIABLES_LOADED then VUHDO_parseAddonMessage(anArg1, anArg2, anArg4); end

	elseif "READY_CHECK" == anEvent then
621
		if VUHDO_RAID then VUHDO_readyStartCheck(anArg1, anArg2); end
humfras's avatar
humfras committed
622 623

	elseif "READY_CHECK_CONFIRM" == anEvent then
624
		if VUHDO_RAID then VUHDO_readyCheckConfirm(anArg1, anArg2); end
humfras's avatar
humfras committed
625 626

	elseif "READY_CHECK_FINISHED" == anEvent then
627
		if VUHDO_RAID then VUHDO_readyCheckEnds(); end
humfras's avatar
humfras committed
628 629

	elseif "CVAR_UPDATE" == anEvent then
630 631
		VUHDO_IS_SFX_ENABLED = tonumber(GetCVar("Sound_EnableSFX")) == 1;
		VUHDO_IS_SOUND_ERRORSPEECH_ENABLED = tonumber(GetCVar("Sound_EnableErrorSpeech")) == 1;
humfras's avatar
humfras committed
632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679
		if VUHDO_VARIABLES_LOADED then VUHDO_reloadUI(false); end

	elseif "INSPECT_READY" == anEvent then
		VUHDO_inspectLockRole();

	elseif "UNIT_CONNECTION" == anEvent then
		if (VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] then VUHDO_updateHealth(anArg1, VUHDO_UPDATE_DC); end

	elseif "ROLE_CHANGED_INFORM" == anEvent then
		if VUHDO_RAID_NAMES[anArg1] then VUHDO_resetTalentScan(VUHDO_RAID_NAMES[anArg1]); end

	elseif "MODIFIER_STATE_CHANGED" == anEvent then
		if VuhDoTooltip:IsShown() then VUHDO_updateTooltip(); end

	elseif "PLAYER_LOGOUT" == anEvent then
		VUHDO_compressAllBouquets();

	elseif "UNIT_NAME_UPDATE" == anEvent then
		if ((VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] ~= nil) then
			VUHDO_resetNameTextCache();
			VUHDO_updateHealthBarsFor(anArg1, 7); -- VUHDO_UPDATE_AGGRO
		end

	elseif "PLAYER_EQUIPMENT_CHANGED" == anEvent then
		VUHDO_aoeUpdateSpellAverages();

	elseif "LFG_PROPOSAL_SHOW" == anEvent then
		VUHDO_buildSafeParty();

	elseif "LFG_PROPOSAL_FAILED" == anEvent then
		VUHDO_quickRaidReload();

	elseif "LFG_PROPOSAL_SUCCEEDED" == anEvent then
		VUHDO_lateRaidReload();
	--elseif("UPDATE_MACROS" == anEvent) then
		--VUHDO_timeReloadUI(0.1); -- @WARNING Ldt wg. shield macro alle 8 sec.

	elseif "UNIT_FACTION" == anEvent then
		if (VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] then VUHDO_updateBouquetsForEvent(anArg1, VUHDO_UPDATE_MINOR_FLAGS); end

	elseif "INCOMING_RESURRECT_CHANGED" == anEvent then
		if ((VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] ~= nil) then VUHDO_updateBouquetsForEvent(anArg1, VUHDO_UPDATE_RESURRECTION); end

	elseif "PET_BATTLE_OPENING_START" == anEvent then
		VUHDO_setPetBattle(true);

	elseif "PET_BATTLE_CLOSE" == anEvent then
		VUHDO_setPetBattle(false);
680

681 682 683 684 685
	elseif "INCOMING_SUMMON_CHANGED" == anEvent then
		if ((VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] ~= nil) then 
			VUHDO_updateBouquetsForEvent(anArg1, VUHDO_UPDATE_SUMMON); 
		end
		
686 687 688 689 690
	elseif "UNIT_PHASE" == anEvent then
		if ((VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] ~= nil) then 
			VUHDO_updateBouquetsForEvent(anArg1, VUHDO_UPDATE_PHASE); 
		end
		
691 692 693
	elseif "RUNE_POWER_UPDATE" == anEvent then
		VUHDO_updateBouquetsForEvent("player", 42); -- VUHDO_UPDATE_RUNES

694 695 696 697
	elseif "PLAYER_SPECIALIZATION_CHANGED" == anEvent then
		if VUHDO_VARIABLES_LOADED and not InCombatLockdown() then
			if "player" == anArg1 then
				local tSpecNum = tostring(GetSpecialization()) or "1";
698
				local tBestProfile = VUHDO_getBestProfileAfterSpecChange();
699 700

				-- event sometimes fires multiple times so we must de-dupe
701 702
				if (VUHDO_SPEC_LAYOUTS["selected"] ~= VUHDO_SPEC_LAYOUTS[tSpecNum]) or 
					(VUHDO_CONFIG["CURRENT_PROFILE"] ~= tBestProfile) then
703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713
					VUHDO_activateSpecc(tSpecNum);
				end
			end

			if ((VUHDO_RAID or tEmptyRaid)[anArg1] ~= nil) then
				VUHDO_resetTalentScan(anArg1);
				VUHDO_initDebuffs(); -- Talentabhngige Debuff-Fhigkeiten neu initialisieren.
				VUHDO_timeReloadUI(1);
			end
		end

humfras's avatar
humfras committed
714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734
	else
		VUHDO_Msg("Error: Unexpected event: " .. anEvent);
	end
end--
local function VUHDO_setPanelsVisible(anIsVisible)
	if not InCombatLockdown() then
		VUHDO_CONFIG["SHOW_PANELS"] = anIsVisible;
		VUHDO_Msg(anIsVisible and VUHDO_I18N_PANELS_SHOWN or VUHDO_I18N_PANELS_HIDDEN);
		VUHDO_redrawAllPanels(false);
		VUHDO_saveCurrentProfile();
	else
		VUHDO_Msg("Not possible during combat!");
	end
end735 736 737 738 739 740 741 742 743
--
local function VUHDO_printAbout()

	VUHDO_Msg("VuhDo |cffffe566['vu:du:]|r v" .. VUHDO_VERSION .. " (use /vd). Currently maintained by Ivaria@US-Hyjal in honor of Marshy.");

endhumfras's avatar
humfras committed
744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787
--
function VUHDO_slashCmd(aCommand)
	local tParsedTexts = VUHDO_textParse(aCommand);
	local tCommandWord = strlower(tParsedTexts[1]);

	if strfind(tCommandWord, "opt") then
		if VuhDoNewOptionsTabbedFrame then
			if InCombatLockdown() and not VuhDoNewOptionsTabbedFrame:IsShown() then
				VUHDO_Msg("Options not available in combat!", 1, 0.4, 0.4);
			else
				VUHDO_CURR_LAYOUT = VUHDO_SPEC_LAYOUTS["selected"];
				VUHDO_CURRENT_PROFILE = VUHDO_CONFIG["CURRENT_PROFILE"];
				VUHDO_toggleMenu(VuhDoNewOptionsTabbedFrame);
			end
		else
			VUHDO_Msg(VUHDO_I18N_OPTIONS_NOT_LOADED, 1, 0.4, 0.4);
		end
	elseif tCommandWord == "pt" then
		if tParsedTexts[2] then
			local tTokens = VUHDO_splitString(tParsedTexts[2], ",");
			if "clear" == tTokens[1] then
				table.wipe(VUHDO_PLAYER_TARGETS);
				VUHDO_quickRaidReload();
			else
				for _, tName in ipairs(tTokens) do
					tName = strtrim(tName);
					if VUHDO_RAID_NAMES[tName] ~= nil and not InCombatLockdown() then
						VUHDO_PLAYER_TARGETS[tName] = true;
					end
				end
				VUHDO_quickRaidReload();
			end
		else
			local tUnit = VUHDO_RAID_NAMES[UnitName("target")];
			local tName = (VUHDO_RAID[tUnit] or {})["name"];
			if not InCombatLockdown() and tName then
				if VUHDO_PLAYER_TARGETS[tName] then VUHDO_PLAYER_TARGETS[tName] = nil;
				else VUHDO_PLAYER_TARGETS[tName] = true; end
				VUHDO_quickRaidReload();
			end
		end

	elseif tCommandWord == "load" and tParsedTexts[2] then
		local tTokens = VUHDO_splitString(tParsedTexts[2] .. (tParsedTexts[3] or ""), ",");
788
		if #tTokens >= 2 and not VUHDO_strempty(tTokens[2]) then
humfras's avatar
humfras committed
789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831
			local tName = strtrim(tTokens[2]);
			if (VUHDO_SPELL_LAYOUTS[tName] ~= nil) then
				VUHDO_activateLayout(tName);
			else
				VUHDO_Msg(VUHDO_I18N_SPELL_LAYOUT_NOT_EXIST_1 .. tName .. VUHDO_I18N_SPELL_LAYOUT_NOT_EXIST_2, 1, 0.4, 0.4);
			end
		end
		if #tTokens >= 1 and not VUHDO_strempty(tTokens[1]) then
			VUHDO_loadProfile(strtrim(tTokens[1]));
		end
	elseif strfind(tCommandWord, "res") then
		for tPanelNum = 1, VUHDO_MAX_PANELS do
			VUHDO_PANEL_SETUP[tPanelNum]["POSITION"] = nil;
		end
		VUHDO_BUFF_SETTINGS["CONFIG"]["POSITION"] = {
			["x"] = 100, ["y"] = -100, ["point"] = "TOPLEFT", ["relativePoint"] = "TOPLEFT",
		};
		VUHDO_loadDefaultPanelSetup();
		VUHDO_reloadUI(false);
		VUHDO_Msg(VUHDO_I18N_PANELS_RESET);

	elseif tCommandWord == "lock" then
		VUHDO_CONFIG["LOCK_PANELS"] = not VUHDO_CONFIG["LOCK_PANELS"];
		if (VUHDO_CONFIG["LOCK_PANELS"]) then
			VUHDO_Msg(VUHDO_I18N_LOCK_PANELS_PRE .. VUHDO_I18N_LOCK_PANELS_LOCKED);
		else
			VUHDO_Msg(VUHDO_I18N_LOCK_PANELS_PRE .. VUHDO_I18N_LOCK_PANELS_UNLOCKED);
		end
		VUHDO_saveCurrentProfile();

	elseif tCommandWord == "show" then
		VUHDO_setPanelsVisible(true);

	elseif tCommandWord == "hide" then
		VUHDO_setPanelsVisible(false);

	elseif tCommandWord == "toggle" then
		VUHDO_setPanelsVisible(not VUHDO_CONFIG["SHOW_PANELS"]);

	elseif strfind(tCommandWord, "cast") or tCommandWord == "mt" then
		VUHDO_ctraBroadCastMaintanks();
		VUHDO_Msg(VUHDO_I18N_MTS_BROADCASTED);

832
	elseif (tCommandWord == "pron") then
humfras's avatar
humfras committed
833
		SetCVar("scriptProfile", "1");
834
		ReloadUI();
humfras's avatar
humfras committed
835 836 837
	elseif tCommandWord == "proff" then
		SetCVar("scriptProfile", "0");
		ReloadUI();
838
	elseif (strfind(tCommandWord, "chkvars")) then
humfras's avatar
humfras committed
839 840 841 842 843
		table.wipe(VUHDO_DEBUG);
		for tFName, tData in pairs(_G) do
			if(strsub(tFName, 1, 1) == "t" or strsub(tFName, 1, 1) == "s") then
				VUHDO_Msg("Emerging local variable " .. tFName);
			end
844
		end
humfras's avatar
humfras committed
845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867
	elseif strfind(tCommandWord, "mm")
		or strfind(tCommandWord, "map") then
		VUHDO_CONFIG["SHOW_MINIMAP"] = VUHDO_forceBooleanValue(VUHDO_CONFIG["SHOW_MINIMAP"]);
		VUHDO_CONFIG["SHOW_MINIMAP"] = not VUHDO_CONFIG["SHOW_MINIMAP"];
		VUHDO_initShowMinimap();
		VUHDO_Msg(VUHDO_I18N_MM_ICON .. (VUHDO_CONFIG["SHOW_MINIMAP"] and VUHDO_I18N_CHAT_SHOWN or VUHDO_I18N_CHAT_HIDDEN));
	elseif tCommandWord == "ui" then
		VUHDO_reloadUI(false);
	elseif strfind(tCommandWord, "role") then
		VUHDO_Msg("Roles have been reset.");
		table.wipe(VUHDO_MANUAL_ROLES);
		VUHDO_reloadUI(false);
	--[[elseif tCommandWord == "delcude" then
		table.wipe(VUHDO_CONFIG["CUSTOM_DEBUFF"]["STORED"]);
		table.wipe(VUHDO_CONFIG["CUSTOM_DEBUFF"]["STORED_SETTINGS"]);
		collectgarbage("collect");]]

	elseif tCommandWord == "test" then
		table.wipe(VUHDO_DEBUG);
		collectgarbage("collect");

		--[[local _, tProfile = VUHDO_getProfileNamedCompressed("Buh!");
		tProfile = VUHDO_compressTable(tProfile);
868
		local tCompressed = VUHDO_compressStringHuffman(tProfile);
humfras's avatar
humfras committed
869 870
		local tUnCompressed = VUHDO_decompressIfCompressed(VUHDO_decompressStringHuffman(tCompressed));

871
		VUHDO_xMsg(#tProfile, #tCompressed, #tUnCompressed);]]
humfras's avatar
humfras committed
872 873


874 875 876
	elseif tCommandWord == "ab" or tCommandWord == "about" then
		VUHDO_printAbout();

humfras's avatar
humfras committed
877 878
	elseif aCommand == "?" or strfind(tCommandWord, "help")	or aCommand == "" then
		local tLines = VUHDO_splitString(VUHDO_I18N_COMMAND_LIST, "");
879 880 881 882

		for _, tCurLine in ipairs(tLines) do 
			VUHDO_MsgC(tCurLine);
		end
humfras's avatar
humfras committed
883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
	else
		VUHDO_Msg(VUHDO_I18N_BAD_COMMAND, 1, 0.4, 0.4);
	end
end--
local function VUHDO_UnRegisterEvent(aCondition, ...)
	local tEvent;
	for tCnt = 1, select("#", ...) do
		tEvent = select(tCnt, ...);

		if "UNIT_POWER_FREQUENT" == tEvent and aCondition then
			VUHDO_INSTANCE:RegisterUnitEvent(tEvent, "player");
		else
			if aCondition then
				VUHDO_INSTANCE:RegisterEvent(tEvent);
			else
				VUHDO_INSTANCE:UnregisterEvent(tEvent);
			end
		end
	end
end--
function VUHDO_updateGlobalToggles()
	if not VUHDO_INSTANCE then return; end

	VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_THREAT_LEVEL] = VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_THREAT_LEVEL);

	VUHDO_UnRegisterEvent(VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_THREAT_LEVEL]
		or VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_AGGRO),
		"UNIT_THREAT_SITUATION_UPDATE"
	);

	VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_THREAT_PERC] = VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_THREAT_PERC);
	VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_AGGRO] = VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_AGGRO);

	VUHDO_TIMERS["UPDATE_AGGRO"] =
		 (VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_THREAT_PERC] or VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_AGGRO])
		 and 1 or -1;

	VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_NUM_CLUSTER] = VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_NUM_CLUSTER);
	VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_MOUSEOVER_CLUSTER] = VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_MOUSEOVER_CLUSTER);
	VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_AOE_ADVICE] = VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_AOE_ADVICE);

	if VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_NUM_CLUSTER]
	 or VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_MOUSEOVER_CLUSTER]
	 or VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_AOE_ADVICE]
	 or (VUHDO_isShowDirectionArrow() and VUHDO_CONFIG["DIRECTION"]["isDistanceText"]) then
		VUHDO_TIMERS["UPDATE_CLUSTERS"] = 1;
		VUHDO_TIMERS["UPDATE_AOE"] = VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_AOE_ADVICE] and 1 or -1;
	else
		VUHDO_TIMERS["UPDATE_CLUSTERS"] = -1;
		VUHDO_TIMERS["UPDATE_AOE"] = -1;
	end

	VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_MOUSEOVER] = VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_MOUSEOVER);
	VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_MOUSEOVER_GROUP] = VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_MOUSEOVER_GROUP);

	VUHDO_UnRegisterEvent(
		VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_MANA)
	 	or VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_OTHER_POWERS)
	 	or VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_ALT_POWER)
	 	or VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_OWN_HOLY_POWER)
951 952
	 	or VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_CHI)
		or VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_COMBO_POINTS) 
953 954 955
		or VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_SOUL_SHARDS) 
		or VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_RUNES) 
		or VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_ARCANE_CHARGES),
Ivaria's avatar
Ivaria committed
956
		"UNIT_DISPLAYPOWER", "UNIT_MAXPOWER", "UNIT_POWER_UPDATE", "UNIT_POWER_FREQUENT"
humfras's avatar
humfras committed
957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993
	);

	if VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_UNIT_TARGET) then
		VUHDO_INSTANCE:RegisterEvent("UNIT_TARGET");
		VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_UNIT_TARGET] = true;
		VUHDO_TIMERS["REFRESH_TARGETS"] = 1;
	else
		VUHDO_INSTANCE:UnregisterEvent("UNIT_TARGET");
		VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_UNIT_TARGET] = false;
		VUHDO_TIMERS["REFRESH_TARGETS"] = -1;
	end

	VUHDO_UnRegisterEvent(VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_ALT_POWER),
		"UNIT_POWER_BAR_SHOW", "UNIT_POWER_BAR_HIDE");

	VUHDO_TIMERS["REFRESH_INSPECT"] = VUHDO_CONFIG["IS_SCAN_TALENTS"] and 1 or -1

	VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_PETS]
		= VUHDO_isModelConfigured(VUHDO_ID_PETS)
		or VUHDO_isModelConfigured(VUHDO_ID_SELF_PET); -- Event nicht deregistrieren => Problem mit manchen Vehikeln

	VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_PLAYER_TARGET]
		= (VUHDO_isModelConfigured(VUHDO_ID_PRIVATE_TANKS) and not VUHDO_CONFIG["OMIT_TARGET"])
		or VUHDO_isModelConfigured(VUHDO_ID_TARGET);

	VUHDO_UnRegisterEvent(VUHDO_CONFIG["SHOW_INCOMING"] or VUHDO_CONFIG["SHOW_OWN_INCOMING"],
		"UNIT_HEAL_PREDICTION");

	VUHDO_UnRegisterEvent(not VUHDO_CONFIG["IS_READY_CHECK_DISABLED"],
		"READY_CHECK", "READY_CHECK_CONFIRM", "READY_CHECK_FINISHED");

	VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_SHIELD] =
		VUHDO_PANEL_SETUP["BAR_COLORS"]["HOTS"]["showShieldAbsorb"]
			or VUHDO_CONFIG["SHOW_SHIELD_BAR"]
			or VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_SHIELD);

	VUHDO_UnRegisterEvent(VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_SHIELD], "UNIT_ABSORB_AMOUNT_CHANGED");
994 995 996 997 998 999

	VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_SPELL_TRACE] = VUHDO_CONFIG["SHOW_SPELL_TRACE"] 
		or VUHDO_isAnyoneInterstedIn(VUHDO_UPDATE_SPELL_TRACE);

	VUHDO_UnRegisterEvent(VUHDO_CONFIG["PARSE_COMBAT_LOG"] or VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[VUHDO_UPDATE_SPELL_TRACE], 
		"COMBAT_LOG_EVENT_UNFILTERED");
humfras's avatar
humfras committed
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092
end--
function VUHDO_loadVariables()
	_, VUHDO_PLAYER_CLASS = UnitClass("player");
	VUHDO_PLAYER_NAME = UnitName("player");

	VUHDO_loadDefaultConfig();
	VUHDO_loadSpellArray();
	VUHDO_loadDefaultPanelSetup();
	VUHDO_initBuffSettings();
	VUHDO_loadDefaultBouquets();
	VUHDO_initClassColors();
	VUHDO_initTextProviderConfig();

	VUHDO_lnfPatchFont(VuhDoOptionsTooltipText, "Text");
end--
local tOldAggro = { };
local tOldThreat = { };
local tTarget;
local tAggroUnit;
local tThreatPerc;
local function VUHDO_updateAllAggro()
	for tUnit, tInfo in pairs(VUHDO_RAID) do
		tOldAggro[tUnit] = tInfo["aggro"];
		tOldThreat[tUnit] = tInfo["threatPerc"];
		tInfo["aggro"] = false;
		tInfo["threatPerc"] = 0;
	end

	for tUnit, tInfo in pairs(VUHDO_RAID) do
		if tInfo["connected"] and not tInfo["dead"] then
			if VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[7] and (tInfo["threat"] or 0) >= 2 then -- VUHDO_UPDATE_AGGRO
				tInfo["aggro"] = true;
			end
			tTarget = tInfo["targetUnit"];
			if UnitIsEnemy(tUnit, tTarget) then
				if VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[14] then -- VUHDO_UPDATE_AGGRO
					_, _, tThreatPerc = UnitDetailedThreatSituation(tUnit, tTarget);
					tInfo["threatPerc"] = tThreatPerc or 0;
				end

				tAggroUnit = VUHDO_RAID_NAMES[UnitName(tTarget .. "target")];

				if tAggroUnit then
					if VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[14] then -- VUHDO_UPDATE_AGGRO
						_, _, tThreatPerc = UnitDetailedThreatSituation(tAggroUnit, tTarget);
						VUHDO_RAID[tAggroUnit]["threatPerc"] = tThreatPerc or 0;
					end

					if sIsHealerMode and VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[7] then -- VUHDO_UPDATE_AGGRO
						VUHDO_RAID[tAggroUnit]["aggro"] = true;
					end
				end
			end
		else
			tInfo["aggro"] = false;
		end
	end

	for tUnit, tInfo in pairs(VUHDO_RAID) do
		if tInfo["aggro"] ~= tOldAggro[tUnit] then
			VUHDO_updateHealthBarsFor(tUnit, 7); -- VUHDO_UPDATE_AGGRO
		end

		if tInfo["threatPerc"] ~= tOldThreat[tUnit] then
			VUHDO_updateBouquetsForEvent(tUnit, 14); -- VUHDO_UPDATE_THREAT_PERC
		end
	end
end--
local tIsInRange, tIsCharmed;
local function VUHDO_updateAllRange()
	for tUnit, tInfo in pairs(VUHDO_RAID) do
		tInfo["baseRange"] = "player" == tUnit or "pet" == tUnit or UnitInRange(tUnit);
		tInfo["visible"] = UnitIsVisible(tUnit);

		-- Check if unit is charmed
		tIsCharmed = UnitIsCharmed(tUnit) and UnitCanAttack("player", tUnit) and not tInfo["dead"];
		if tInfo["charmed"] ~= tIsCharmed then
			tInfo["charmed"] = tIsCharmed;
			VUHDO_updateHealthBarsFor(tUnit, 4); -- VUHDO_UPDATE_DEBUFF
		end

1093 1094 1095
		-- Check if unit is phased
		if UnitIsWarModePhased(tUnit) or not UnitInPhase(tUnit) then
			tIsInRange = false;
humfras's avatar
humfras committed
1096
		else
1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107
			-- Check if unit is in range
			if sIsRangeKnown then
				tIsInRange = tInfo["connected"] and 
					(1 == IsSpellInRange(sRangeSpell, tUnit) or 
						((tInfo["dead"] or tInfo["charmed"]) and tInfo["baseRange"]) or "player" == tUnit or 
						(VUHDO_isSpecialUnit(tUnit) and CheckInteractDistance(tUnit, 1)));
			else
				tIsInRange = tInfo["connected"] and 
					(tInfo["baseRange"] or 
						(VUHDO_isSpecialUnit(tUnit) and CheckInteractDistance(tUnit, 1)));
			end
humfras's avatar
humfras committed
1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276
		end

		if tInfo["range"] ~= tIsInRange then
			tInfo["range"] = tIsInRange;
			VUHDO_updateHealthBarsFor(tUnit, 5); -- VUHDO_UPDATE_RANGE
			if sIsDirectionArrow and VUHDO_getCurrentMouseOver() == tUnit
				and (VuhDoDirectionFrame["shown"] or (not tIsInRange or VUHDO_CONFIG["DIRECTION"]["isAlways"])) then

				VUHDO_updateDirectionFrame();
			end
		end
	end

end--
function VUHDO_normalRaidReload(anIsReloadBuffs)
	if VUHDO_isConfigPanelShowing() then return; end
	VUHDO_TIMERS["RELOAD_RAID"] = 2.3;
	if anIsReloadBuffs then VUHDO_IS_RELOAD_BUFFS = true; end
end--
function VUHDO_quickRaidReload()
	VUHDO_TIMERS["RELOAD_RAID"] = 0.3;
end--
function VUHDO_lateRaidReload()
	if not VUHDO_isReloadPending() then
		VUHDO_TIMERS["RELOAD_RAID"] = 5;
	end
end--
function VUHDO_isReloadPending()
	return VUHDO_TIMERS["RELOAD_RAID"] > 0
		or VUHDO_TIMERS["RELOAD_UI"] > 0
		or VUHDO_IS_RELOADING;
end--
function VUHDO_timeReloadUI(someSecs, anIsLnf)
	VUHDO_TIMERS["RELOAD_UI"] = someSecs;
	VUHDO_RELOAD_UI_IS_LNF = anIsLnf;
end--
function VUHDO_timeRedrawPanel(aPanelNum, someSecs)
	VUHDO_RELOAD_PANEL_NUM = aPanelNum;
	VUHDO_TIMERS["RELOAD_PANEL"] = someSecs;
end--
function VUHDO_setDebuffAnimation(aTimeSecs)
	VUHDO_DEBUFF_ANIMATION = aTimeSecs;
end--
function VUHDO_initGcd()
	VUHDO_GCD_UPDATE = true;
end--
local function VUHDO_doReloadRoster(anIsQuick)
	if not VUHDO_isConfigPanelShowing() then
		if VUHDO_IS_RELOADING then
			VUHDO_quickRaidReload();
		else
			VUHDO_rebuildTargets();

			if InCombatLockdown() then
				VUHDO_RELOAD_AFTER_BATTLE = true;

				VUHDO_IS_RELOADING = true;
				VUHDO_refreshRaidMembers();
				VUHDO_updateAllRaidBars();
				VUHDO_initAllEventBouquets();
				VUHDO_updatePanelVisibility();
				VUHDO_IS_RELOADING = false;
			else
				VUHDO_refreshUI();

				if VUHDO_IS_RELOAD_BUFFS and not anIsQuick then
					VUHDO_reloadBuffPanel();
					VUHDO_IS_RELOAD_BUFFS = false;
				end

				VUHDO_initHideBlizzRaid(); -- Scheint bei betreten eines Raids von aussen getriggert zu werden.
			end
		end

		VUHDO_initDebuffs(); -- Verzgerung nach Taltentwechsel-Spell?
	end
end--
local sTimerDelta;
local function VUHDO_setTimerDelta(aTimeDelta)
	sTimerDelta = aTimeDelta;
end--
local function VUHDO_checkResetTimer(aTimerName, aNextTick)
	if VUHDO_TIMERS[aTimerName] > 0 then
		VUHDO_TIMERS[aTimerName] = VUHDO_TIMERS[aTimerName] - sTimerDelta;
		if VUHDO_TIMERS[aTimerName] <= 0 then
			VUHDO_TIMERS[aTimerName] = aNextTick;
			return true;
		end
	end

	return false;
end


--
local function VUHDO_checkTimer(aTimerName)
	if VUHDO_TIMERS[aTimerName] > 0 then
		VUHDO_TIMERS[aTimerName] = VUHDO_TIMERS[aTimerName] - sTimerDelta;
		return VUHDO_TIMERS[aTimerName] <= 0;
	end

	return false;
end--
local tTimeDelta = 0;
local tSlowDelta = 0;
local tAutoProfile;
local tTrigger;
local tGcdStart, tGcdDuration;
local tHotDebuffToggle = 1;
function VUHDO_OnUpdate(_, aTimeDelta)
	-----------------------------------------------------
	-- These need to update very frequenly to not stutter
	-- --------------------------------------------------

	-- Update custom debuff animation
	if VUHDO_DEBUFF_ANIMATION > 0 then
		VUHDO_updateAllDebuffIcons(true);
		VUHDO_DEBUFF_ANIMATION = VUHDO_DEBUFF_ANIMATION - aTimeDelta;
	end

	-- Update GCD-Bar
1277
	if VUHDO_GCD_UPDATE then
1278
		tGcdStart, tGcdDuration = GetSpellCooldown(VUHDO_SPELL_ID.GLOBAL_COOLDOWN);
1279

1280 1281 1282 1283 1284
		if (tGcdDuration or 0) == 0 then
			VuhDoGcdStatusBar:SetValue(0);
			VUHDO_GCD_UPDATE = false;
		else
			VuhDoGcdStatusBar:SetValue((tGcdDuration - (GetTime() - tGcdStart)) / tGcdDuration);
humfras's avatar
humfras committed
1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292
		end
	end

	-- Direction Arrow
	if sIsDirectionArrow and VuhDoDirectionFrame["shown"] then
		VUHDO_updateDirectionFrame();
	end

1293
	-- Own frame flash routines to avoid taints
humfras's avatar
humfras committed
1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353
	VUHDO_UIFrameFlash_OnUpdate(aTimeDelta);


	---------------------------------------------------------
	-- From here 0.08 (80 msec) sec tick should be sufficient
	---------------------------------------------------------

	if tTimeDelta < 0.08 then
		tTimeDelta = tTimeDelta + aTimeDelta;
		tSlowDelta = tSlowDelta + aTimeDelta;
		return;
	else
		VUHDO_setTimerDelta(aTimeDelta + tTimeDelta);
		tTimeDelta = 0;
	end

	-- reload UI?
	if VUHDO_checkTimer("RELOAD_UI") then
		if VUHDO_IS_RELOADING or InCombatLockdown() then
			VUHDO_TIMERS["RELOAD_UI"] = 0.3;
		else
			if VUHDO_RELOAD_UI_IS_LNF then VUHDO_lnfReloadUI();
			else VUHDO_reloadUI(false); end
			VUHDO_initOptions();
			VUHDO_FIRST_RELOAD_UI = true;
		end
	end

	-- redraw single panel?
	if VUHDO_checkTimer("RELOAD_PANEL") then
		if VUHDO_IS_RELOADING or InCombatLockdown() then
			VUHDO_TIMERS["RELOAD_PANEL"] = 0.3;
		else
			VUHDO_PROHIBIT_REPOS = true;
			VUHDO_initAllBurstCaches();
			VUHDO_redrawPanel(VUHDO_RELOAD_PANEL_NUM);
			VUHDO_updateAllPanelBars(VUHDO_RELOAD_PANEL_NUM);
			VUHDO_buildGenericHealthBarBouquet();
			VUHDO_buildGenericTargetHealthBouquet();
			VUHDO_registerAllBouquets(false);
			VUHDO_initAllEventBouquets();
			VUHDO_PROHIBIT_REPOS = false;
		end
	end

	---------------------------------------------------
	------------------------- below only if vars loaded
	---------------------------------------------------

	if not VUHDO_VARIABLES_LOADED then return; end

	-- Reload raid roster?
	if VUHDO_checkTimer("RELOAD_RAID") then VUHDO_doReloadRoster(false); end
	-- Quick update after raid roster change?
	if VUHDO_checkTimer("RELOAD_ROSTER") then VUHDO_doReloadRoster(true); end

	-- refresh HoTs, cyclic bouquets and customs debuffs?
	if VUHDO_checkResetTimer("UPDATE_HOTS", sHotToggleUpdateSecs) then
		if tHotDebuffToggle == 1 then
			VUHDO_updateAllHoTs();
1354
			
humfras's avatar
humfras committed
1355 1356 1357
			if VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[18] then -- VUHDO_UPDATE_MOUSEOVER_CLUSTER
				VUHDO_updateClusterHighlights();
			end
1358 1359

			if VUHDO_INTERNAL_TOGGLES[37] then -- VUHDO_UPDATE_SPELL_TRACE
1360
				VUHDO_updateSpellTrace();
1361
			end
humfras's avatar
humfras committed
1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379
		elseif tHotDebuffToggle == 2 then
			VUHDO_updateAllCyclicBouquets(false);
		else
			VUHDO_updateAllDebuffIcons(false);

			-- Reload after player gained control
			if not HasFullControl() then
				VUHDO_LOST_CONTROL = true;
			else
				if VUHDO_LOST_CONTROL then
					if VUHDO_TIMERS["RELOAD_RAID"] <= 0 then
						VUHDO_TIMERS["CUSTOMIZE"] = 0.3;
					end
					VUHDO_LOST_CONTROL = false;
				end
			end
		end

1380 1381 1382 1383 1384
		if tHotDebuffToggle > 2 then 
			tHotDebuffToggle = 1;
		else 
			tHotDebuffToggle = tHotDebuffToggle + 1;
		end
humfras's avatar
humfras committed
1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460
	end

	-- track dragged panel coords
	if VUHDO_DRAG_PANEL and VUHDO_checkResetTimer("REFRESH_DRAG", 0.05) then
		VUHDO_refreshDragTarget(VUHDO_DRAG_PANEL);
	end

	-- Set Button colors without repositioning
	if VUHDO_checkTimer("CUSTOMIZE") then
		VUHDO_updateAllRaidTargetIndices();
		VUHDO_updateAllRaidBars();
		VUHDO_initAllEventBouquets();
	end

	-- Refresh Tooltip
	if VUHDO_checkResetTimer("REFRESH_TOOLTIP", 2.3) and VuhDoTooltip:IsShown() then
		VUHDO_updateTooltip();
	end

	-- Refresh custom debuff Tooltip
	if VUHDO_checkResetTimer("REFRESH_CUDE_TOOLTIP", 1) then
		VUHDO_updateCustomDebuffTooltip();
	end

	-- Refresh Buff Watch
	if VUHDO_checkResetTimer("BUFF_WATCH", sBuffsRefreshSecs) then
		VUHDO_updateBuffPanel();
	end

	-- Refresh Inspect, check timeout
	if VUHDO_NEXT_INSPECT_UNIT ~= nil and GetTime() > VUHDO_NEXT_INSPECT_TIME_OUT then
		VUHDO_setRoleUndefined(VUHDO_NEXT_INSPECT_UNIT);
		VUHDO_NEXT_INSPECT_UNIT = nil;
	end

	-- Refresh targets not in raid
	if VUHDO_checkResetTimer("REFRESH_TARGETS", 0.51) then
		VUHDO_updateAllOutRaidTargetButtons();
	end

	-----------------------------------------------------------------------------------------

	if VUHDO_CONFIG_SHOW_RAID then return; end

	-- refresh aggro?
	if VUHDO_checkResetTimer("UPDATE_AGGRO", sAggroRefreshSecs) then VUHDO_updateAllAggro(); end
	-- refresh range?
	if VUHDO_checkResetTimer("UPDATE_RANGE", sRangeRefreshSecs) then VUHDO_updateAllRange(); end
	-- Refresh Clusters
	if VUHDO_checkResetTimer("UPDATE_CLUSTERS", sClusterRefreshSecs) then VUHDO_updateAllClusters(); end
	-- AoE advice
	if VUHDO_checkResetTimer("UPDATE_AOE", sAoeRefreshSecs) then VUHDO_aoeUpdateAll(); end

	----------------------------------------------------
	------------------------- below only very slow tasks
	----------------------------------------------------
	if tSlowDelta < 1.2 then
		tSlowDelta = tSlowDelta + aTimeDelta;
		return;
	else
		VUHDO_setTimerDelta(aTimeDelta + tSlowDelta);
		tSlowDelta = 0;
	end

	-- reload after battle
	if VUHDO_RELOAD_AFTER_BATTLE and not InCombatLockdown() then
		VUHDO_RELOAD_AFTER_BATTLE = false;

		if VUHDO_TIMERS["RELOAD_RAID"] <= 0 then
			VUHDO_quickRaidReload();
			if VUHDO_IS_RELOAD_BUFFS then
				VUHDO_reloadBuffPanel();
				VUHDO_IS_RELOAD_BUFFS = false;
			end
		end
	end
1461

humfras's avatar
humfras committed
1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488
	-- automatic profiles, shield cleanup, hide generic blizz party
	if VUHDO_checkResetTimer("CHECK_PROFILES", 3.1) then
		if not InCombatLockdown() then
			tAutoProfile, tTrigger = VUHDO_getAutoProfile();
			if tAutoProfile and not VUHDO_IS_CONFIG then
				VUHDO_Msg(VUHDO_I18N_AUTO_ARRANG_1 .. tTrigger .. VUHDO_I18N_AUTO_ARRANG_2 .. "|cffffffff" .. tAutoProfile .. "|r\"");
				VUHDO_loadProfile(tAutoProfile);
			end
		end

		VUHDO_hideBlizzCompactPartyFrame();
		VUHDO_removeObsoleteShields();
	end

	-- Unit Zones
	if VUHDO_checkResetTimer("RELOAD_ZONES", 3.45) then
		for tUnit, tInfo in pairs(VUHDO_RAID) do
			tInfo["zone"], tInfo["map"] = VUHDO_getUnitZoneName(tUnit);
		end
	end

	if not VUHDO_NEXT_INSPECT_UNIT and not InCombatLockdown() and VUHDO_checkResetTimer("REFRESH_INSPECT", 2.1) then
		VUHDO_tryInspectNext();
	end

	-- Refresh d/c shield macros?
	if VUHDO_checkTimer("MIRROR_TO_MACRO") then
1489 1490 1491 1492 1493
		if InCombatLockdown() then 
			VUHDO_TIMERS["MIRROR_TO_MACRO"] = 2;
		else 
			VUHDO_mirrorToMacro();
		end
humfras's avatar
humfras committed
1494 1495 1496 1497 1498 1499
	end
endlocal VUHDO_ALL_EVENTS = {
1500
	"VARIABLES_LOADED", "PLAYER_ENTERING_WORLD",
1501
	"UNIT_HEALTH_FREQUENT", "UNIT_MAXHEALTH", -- "UNIT_HEALTH",
humfras's avatar
humfras committed
1502 1503
	"UNIT_AURA",
	"UNIT_TARGET",
Ivaria's avatar
Ivaria committed
1504
	"GROUP_ROSTER_UPDATE", "INSTANCE_ENCOUNTER_ENGAGE_UNIT", "UPDATE_ACTIVE_BATTLEFIELD",  
humfras's avatar
humfras committed
1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511
	"UNIT_PET",
	"UNIT_ENTERED_VEHICLE", "UNIT_EXITED_VEHICLE", "UNIT_EXITING_VEHICLE",
	"CHAT_MSG_ADDON",
	"RAID_TARGET_UPDATE",
	"LEARNED_SPELL_IN_TAB",
	"PLAYER_FLAGS_CHANGED",
	"PLAYER_LOGOUT",
1512
	"UNIT_DISPLAYPOWER", "UNIT_MAXPOWER", "UNIT_POWER_UPDATE", "RUNE_POWER_UPDATE", 
humfras's avatar
humfras committed
1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533
	"UNIT_SPELLCAST_SENT", "UNIT_SPELLCAST_SUCCEEDED",
	"PARTY_MEMBER_ENABLE", "PARTY_MEMBER_DISABLE",
	"COMBAT_LOG_EVENT_UNFILTERED",
	"UNIT_THREAT_SITUATION_UPDATE",
	"UPDATE_BINDINGS",
	"PLAYER_TARGET_CHANGED", "PLAYER_FOCUS_CHANGED",
	"PLAYER_EQUIPMENT_CHANGED",
	"READY_CHECK", "READY_CHECK_CONFIRM", "READY_CHECK_FINISHED",
	"ROLE_CHANGED_INFORM",
	"CVAR_UPDATE",
	"INSPECT_READY",
	"MODIFIER_STATE_CHANGED",
	"UNIT_CONNECTION",
	"UNIT_HEAL_PREDICTION",
	"UNIT_POWER_BAR_SHOW","UNIT_POWER_BAR_HIDE",
	"UNIT_NAME_UPDATE",
	"LFG_PROPOSAL_SHOW", "LFG_PROPOSAL_FAILED", "LFG_PROPOSAL_SUCCEEDED",
	--"UPDATE_MACROS",
	"UNIT_FACTION",
	"INCOMING_RESURRECT_CHANGED",
	"PET_BATTLE_CLOSE", "PET_BATTLE_OPENING_START",
1534
	"PLAYER_REGEN_ENABLED", "PLAYER_REGEN_DISABLED",
1535
	"UNIT_ABSORB_AMOUNT_CHANGED",
1536
	"INCOMING_SUMMON_CHANGED",
1537
	"UNIT_PHASE",
1538
	"PLAYER_SPECIALIZATION_CHANGED",
humfras's avatar
humfras committed
1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570
};--
function VUHDO_OnLoad(anInstance)
	local _, _, _, tTocVersion = GetBuildInfo();

	if tonumber(tTocVersion or 999999) < VUHDO_MIN_TOC_VERSION then
		VUHDO_Msg(format(VUHDO_I18N_DISABLE_BY_VERSION, VUHDO_MIN_TOC_VERSION));
		return;
	end

	VUHDO_INSTANCE = anInstance;

	for _, tEvent in pairs(VUHDO_ALL_EVENTS) do
		anInstance:RegisterEvent(tEvent);
	end

	VUHDO_ALL_EVENTS = nil;

	SLASH_VUHDO1 = "/vuhdo";
	SLASH_VUHDO2 = "/vd";
	SlashCmdList["VUHDO"] = function(aMessage)
		VUHDO_slashCmd(aMessage);
	end

	SLASH_RELOADUI1 = "/rl";
	SlashCmdList["RELOADUI"] = ReloadUI;

	anInstance:SetScript("OnEvent", VUHDO_OnEvent);
	anInstance:SetScript("OnUpdate", VUHDO_OnUpdate);
1571 1572

	VUHDO_printAbout();
humfras's avatar
humfras committed
1573
end